"เอ็นไอเอ" ชวนสถานศึกษาทั่วไทยเปิด “ห้องเรียนนวัตกรรม”

Last updated: 13 พ.ย. 2566  |  469 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"เอ็นไอเอ" ชวนสถานศึกษาทั่วไทยเปิด “ห้องเรียนนวัตกรรม”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยความสำเร็จโครงการ “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER” พื้นที่สร้างเยาวชนในรั้วสถานศึกษาให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยมีอาจารย์หรือครูทำหน้าที่เป็นโค้ชผู้สร้างนวัตกรนำองค์ความรู้และกระบวนการ STEAM4INNOVATOR

การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน STEAM อันได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปะศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยแนวคิดทางด้านธุรกิจที่เป็นระบบไปถ่ายทอดต่อให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนทักษะ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ - STEAM4INNOVATOR CENTER รวม 18 ศูนย์ สร้างโค้ชผู้สร้างนวัตกรกว่า 500 คน และเข้าถึงนักเรียน/นักศึกษากว่า 10,000 คน
 
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนถือเป็นขุมกำลังสำคัญที่จะตอบโจทย์การสร้างประเทศนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งแต่ละปี NIA ได้มีการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนำเครื่องมือช่วยสร้างนวัตกร ด้วยหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เข้าไปถ่ายทอดให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่กว่า 10,000 ราย ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน สะตีม: STEAM โครงการ“ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR CENTER” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเข้าถึงเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถกระจายการดำเนินงานได้อย่างกว้างขวางทั้งในระบบมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ซึ่งนอกจากการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน/นักศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการฝึกสอนครู/อาจารย์ให้เป็น “ผู้สร้างนวัตกร” ทสามารถสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

 
ทั้งนี้ โครงการศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2565 ด้วยความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในปี 2566 นี้มีเพิ่มเติมอีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และขยายผลสู่ระดับมัธยมศึกษา 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงเรียนชลประทานวิทยา, โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนแสงทองวิทยา และโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ในการทดลองสร้างห้องเรียนนวัตกรรมภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน”

 ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางความร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR CENTER เริ่มจากสถาบันการศึกษาตั้งเป้าหมายร่วมกับ NIA ในการสร้างศูนย์นวัตกรรุ่นใหม่โดยสามารถจัดห้องเรียนนวัตกรรมที่สอนแทรกหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ในรายวิชาหลักตาม 8 รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาผู้เรียน จากนั้นอาจารย์หรือคุณครูจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและทักษะการโค้ชผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง หลังจบหลักสูตรอาจารย์หรือคุณครูจะนำหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เข้าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนวัตกรรมของตนเอง โดยมีทีมงานจาก NIA คอยช่วยสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน


“สำหรับกิจกรรมในปีนี้ หลังจากที่ครู อาจารย์ และโค้ช “ผู้สร้างนวัตกร” ในโรงเรียนได้จัด “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน” ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะตลอดภาคการศึกษาแล้ว ทาง NIA จึงได้จัดงาน “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในเครือข่าย 18 ศูนย์ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างห้องเรียนนวัตกรรม ซึ่งจุดเด่นของงานนี้คือ การจัดแสดงเครื่องมือใหม่ ๆ ของโค้ช เพื่อส่งเสริมการสอนทักษะนวัตกรตามขั้นตอนของหลักสูตร STEAM4INNOVATOR และการมอบป้ายเพื่อรับรอง 3 มหาวิทยาลัย และ 10 โรงเรียนเป็น “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่- STEAM4INNOVATOR CENTER” แห่งใหม่ ลำดับที่ 6-18 นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานของเยาวชนในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ทั้ง 10 โรงเรียน บนโจทย์การสร้างธุรกิจนวัตกรรมในกลุ่ม BCG
(Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะนวัตกรและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการให้กับน้องเยาวชนในอนาคต


ทั้งนี้ ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER มีมาตรฐานการทำงานบนแกนหลัก 4C อย่างเข้มข้น คือ 1) Content คุณครูสามารถใช้กระบวนการและเครื่องมือจาก STEAM4INNOVATOR ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเข้มข้น 2) Coaching คุณครูสามารถเป็นโค้ชให้กับนักเรียนได้ 3) Connection คุณครูสามารถหาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผลงานนวัตกรรมของนักเรียน และ 4) Cluster โรงเรียนจัดพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายให้นวัตกรเยาวชนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดและแรงบันดาลใจร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญ 5 ระดับ คือ 1) Ignitionสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและสร้างนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน 2) Capability สร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับนักเรียนไทย 3) Connectivity สร้างสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่สนุก และวัดผลสำเร็จด้านการศึกษาและการต่อยอดผลงานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 4) STEAM4INNOVATOR CENTER สร้างโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนบนมาตรฐานและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยั่งยืนร่วมกับ NIAและ 5) New Platform สร้างระบบการเชื่อมโยงงานข้ามกระทรวงฯ เพื่อเสริมจุดแข็งด้านนวัตกรรม” ดร. กริชผกา กล่าวสรุป

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมเป็นหนึ่งในการเปิดห้องเรียนนวัตกรรม เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะนวัตกร พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ชาติแห่งนวัตกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มเยาวชน โทร: 02 017 5555 อีเมล: steam4innovator@nia.or.th เว็บไซต์: https://steam4i.nia.or.th และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook page : STEAM4INNOVATOR

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้