"ไฟเซอร์" ลงนาม MOU ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ยกระดับขับเคลื่อนวิชาชีพเวชกรรมยุคดิจิทัล

Last updated: 5 มิ.ย. 2566  |  337 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"ไฟเซอร์" ลงนาม MOU ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ยกระดับขับเคลื่อนวิชาชีพเวชกรรมยุคดิจิทัล

"ไฟเซอร์ ประเทศไทย" ลงนาม MOU ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ยกระดับพร้อมขับเคลื่อนวิชาชีพเวชกรรมยุคดิจิทัล

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้วิจัยยาและชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ในการสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงบทความทางวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์ด้านต่างๆ ในแพลตฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MedX และ PfizerPro เพื่อให้แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้เข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลล่าสุดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างการเรียนรู้และศักยภาพให้มีบทบาทที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างสูงสุดในยุคดิจิทัล

ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเวชกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ไฟเซอร์ ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการสนับสนุนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการด้านการแพทย์ และผลงานตีพิมพ์ สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มและการเข้าใช้ แอปพลิเคชันของทั้งสองฝ่าย เพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ให้สอดคล้องกับแพทย์ผู้ใช้งาน บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของแพทยสภาในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย์ และประชาชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ การจัดการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับและผลักดันพัฒนาวิชาชีพเวชกรรมให้มีความเข้มแข็ง และนำพางานด้านการแพทย์ของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน”

ดร.นพ. นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “วิทยาการด้านการแพทย์มีความก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการดำรงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของตน ทั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่การเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการข่าวสารรวมถึงการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลปัจจุบันสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงทำให้การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของแพทย์เป็นไปได้สะดวกขึ้น

ไฟเซอร์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ในการสร้างสรรค์เนื้อหาวิชาการ ซึ่งรวมถึง บทความวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ บทความฟื้นฟูวิชาการ และสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นความรู้ด้านการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน หรือเป็นความก้าวหน้าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 วัคซีนสำหรับการป้องกันโรคมะเร็งวิทยา โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ รวมไปถึง โรคหายาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มและการเข้าใช้แอปพลิเคชัน MedX และ PfizerPro

ไฟเซอร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย ผ่านทางการส่งเสริมการเข้าถึง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพตลอดจนเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ในทุกระดับมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป”

ด้าน เภสัชกรชัชสิน มุดเจริญ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม และการตลาดดิจิตัล บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มเติมว่า “แอปพลิเคชัน MedX ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา และ PfizerPro ของไฟเซอร์ จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาหลักสูตร ผลงานวิจัย สรุปเนื้อหางานประชุมวิชาการ บทความด้านการแพทย์ และยังรวมถึงสื่อต่างๆ สำหรับแพทย์ที่ใช้สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคลากรการแพทย์ให้ได้รับเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่าย การเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน MedX และ PfizerPro ก็จะอำนวยความสะดวกสำหรับแพทย์ผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ และจูงใจให้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้